L'équipe

Les joueurs

xxxxx
XXXXXXXXX

xxxxx
XXXXXXXXX

xxxxx
XXXXXXXXX

xxxxx
XXXXXXXXX

xxxxx
XXXXXXXXX

xxxxx
XXXXXXXXX

xxxxx
XXXXXXXXX

xxxxx
XXXXXXXXX

xxxxx
XXXXXXXXX

xxxxx
XXXXXXXXX

xxxxx
XXXXXXXXX

xxxxx
XXXXXXXXX

Le staff technique

Fabien CALVEZ
Coach

xxxxx XXXXXXXX
Assistant

Le staff médical

xxxxx XXXXXXXX
Médecin

xxxxx XXXXXXXX
Kinésithérapeute

xxxxx XXXXXXXX
Ostéopathe